ระบบงานคลังพัสดุ
* งดการเบิกวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการวิจัย


หมายเหตุ*
ขอความกรุณาบุคลากรทุกท่านงดการเบิกพัสดุ 2 วันทำการก่อนวันจ่ายพัสดุเนื่องจากหน่วยพัสดุจะต้องบริหารจัดการระบบพัสดุและขออนุมัติการจ่ายพัสดุ
Please do not disburse office supplies within two days before disbursement day because IPSR has long procedures of supply management and approval prior to disbursement.
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2560
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th