งานอบรมปี 2566
:: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยด้านประชากรและสังคมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมรับการอบรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรในการอบรมล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และจากองค์กรภายนอกสถาบัน

- ดาวน์โหลด “ปฏิทินการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566”

:: ปฏิทินการรับสมัครอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566
หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)

เรื่อง
วิทยากร
ช่วงเวลา
การอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ( 5 วัน) จัดแบบออนไซต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
วันที่ 24-27 เมษายน 2566 ( 4 วัน ) จัดแบบไฮบริด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2566 (4 วัน) จัดแบบไฮบริด

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน มี 2 กรณี คือ

• กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมดมี 2 ข้อ ดังนี้

  • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมหนึ่งเดือน (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • สถาบันฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม

• กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ร้อยละ 25

  • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs)

Programs
Contact Information:: หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน
นอกจากการจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ อ่านทั้งหมด »
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th